X
تبلیغات
رایتل


  «بررسی لاین‌های گندم متحمل به شوری با استفاده
از شاخص‌های پایداری عملکرد»

بررسی اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزاء عملکرد و برخی صفات مرفوفیزیولوژیکی ارقام گندم   27/07/85

بررسی صفات کمی ارقام و لاینهای گندم نان زمستانه و نیمه زمستانه در آزمایشات مشاهده ای مقایسه عملکرد بین المللی 27/7/85

شناسایی شته های غلات و بررسی تغییرات جمعیت آنها در مزارع دیم استان کردستان 27/07/85

بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ تریتیکاله در مناطق سرد و معتدل سرد در شرایط دیم     27/07/85

بررسی به منظور دستیابی به ارقام پرمحصول گندم نان در مناطق گرم شمال کشور  19/07/85

بررسی نژاد و فاکتورهای بیماریزائی سفیدک سطحی گندم با عامل (Blumeria graminis f.sp tritici) در استان های گلستان و مازندران       13/07/85

شناسائی وتشخیص خلوص گندم های نان ایران بااستفاده از فرمول گلیادین ها  13/07/75

بررسی تاثیرمیزان خسارت بیماری سفیدک سطحی گندم  ( Blumeria  graminis f.sp  tritici ) درمراحل مختلف رشدی روی عملکرد واجزاء عملکرد   13/07/85

بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاین های گندم دوروم آزمایش مقایسه عملکرد

گزینش بوته های مطلوب در بین نسل های در حال تفکیک گندم نان از نظر صفات مورفولوژیک، مقاومت در برابر بیماری ها و خصوصیات دانه2

بررسی و انتخاب در توده ها و نسل های در حال تفکیک گندم نان

گزینش بوته های مطلوب در بین نسل های در حال تفکیک گندم نان از نظر صفات مورفولوژیک مقاومت در برابر بیماری ها و خصوصیات دانه

شناسائی و تشخیص خلوص گندم های نان ایران بااستفاده از  فرمول گلیادین ها

بررسی لاین های امید بخش گندم نان در آزمایش یکنواخت سراسری (ERWYT80) در مناطق معتدل کشور(ZONE III)

بررسی صفات کمی و کیفی ارقام گندم در آزمایشات مقایسه عملکرد بین المللی

بررسی ارقام و لاین های گندم در بلوک های دورگ گیری و ارزیابی نسل F1

گزینش بوته های مطلوب در بین نسل های در حال تفکیک گندم نان از نظر صفات مورفولوژیک، مقاومت در برابر بیماری ها و خصوصیات دانه

گزارش نهایی طرح بررسی پراکنش، بیولوژی و وضعیت آلودگی به نماتد گالزا در استان ایلام

بررسی و انتخاب در توده های دو رگ و نسل های در حال تفکیک گندم آبی

بررسی صفات کمی و کیفی گندم های نان در آزمایشات مقایسه عملکرد پیشرفته یکنواخت اقلیم گرم شمال

بررسی تاثیرآلودگی بیماری سفیدک سطحی گندم) Blumeria  graminis f.sp  tritici (

اثر تناوب، شخم و علف کش در کنترل بروموس در مزارع گندم سیستان

بررسی میزان آلودگی لاین های پیشرفته گندم به زنبور ساقه غلات در منطقه کرج.  ارزیابی واکنش ژنوتیپ های گندم مربوط به آزمایشات مقایسه عملکرد امیدبخش یکنواخت کشور (ERWYT-81) نسبت به بیماری زنگ قهوه ای درمراحل مختلف گیاهچه ای و گیاه کامل اثرات تقسیط و محلول‎پاشی کود ازته بر عملکرد کمی و کیفی ارقام جدید گندم    دوروم  ارزیابی مقاومت اجداد و ارقام بومی گندم ایران به ویروس موزائیک رگه‌ای گندم بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاین های گندم دو روم در آزمایشات مقایسه عملکرد یکنواخت مقدماتی اقلیم معتدل کشور بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاینهای پیشرفته گندم دوروم در آزمایش‌های مقایسه عملکرد اقلیم گرم کشور تعیین دوره بحرانی حساسیت به شوری دو رقم گندم نان

بررسی اثرات فواصل خطوط و تراکم بذر بر عملکرد لاینهای امیدبخش گندم مقاوم به شوری در شرایط آب و خاک شور

بررسی و مقایسه اقتصادی مدیریت مبارزه با آفات در اراضی گندم در دو گروه کوچک و بزرگ مقیاس مقایسه بیولوژیکی و مولکولی جدایه های ویروس موزائیک رگه ای گندم در ایران بررسی عملکرد دانه لاین‎های امیدبخش گندم در مزارع زارعین در شرایط دیم ارزیابی مقاومت ارقام ولاینهای پیشرفته گندم دیم نسبت به سیاهک پنهان پاکوتاه گندم با عامل Tilletia controversa شناسائی و تعیین ژنهای بیماریزای عامل بیماری سیاهک پنهان معمولی بررسی چگونگی افزایش و تخلیه فسفر در خاک ارزیابی واکنش لاینهای گندم مقایسه عملکرد مقدماتی، پیشرفته، و امیدبخش‎یکنواخت اقلیم معتدل،‎(PRWYT, ARWYT, & ERWYT-M-82) نسبت به زنگ ‎زرد بررسی فون نماتدهای پارازیت غلات در ایران

سازگار  نمودن فارینوگراف و اکستنسوگراف جهت تعیین کیفیت ارقام گندم‎های نان مناسب برای تهیه نان‎های مسطح

 بررسی لاینهای امیدبخش گندم نان در آزمایشهای یکنواخت سراسری ‎(ERWYT78) در مناطق گرم جنوب کشور

رزیابی آزمایشات یکنواخت مقایسه عملکرد گندم‌های هم اقلیم (ARWYT) از نظر مقاومت به بیماری های سپتوریوز برگ و زنگ قهوه ای

نقش روی و منگنز در تولید بذرهای قوی گندم

اثر مقادیر ، منابع کود روی و کمپوست برعملکرد و جذب روی درگندم آبی

افزایش تولید گندم و بهبود سلامتی مردم از طریق مصرف سولفات روی در مزارع گندم کشور

تاثیر مصرف روی بررشد و عملکرد گندم در تعدادی از خاک های شدیداً آهکی استان فارس

تاثیر مصرف سولفات منگنز بر تولید گندم در تعدادی از خاک های شدیداً آهکی استان فارس

بررسی تاثیر مصرف آهن ، روی و مس در بهبود خصوصیات کمی و کیفی گندم آبی

بررسی گلخانه ای اثرات مصرف آهن، منگنز، روی و مس برتولید گندم در خاک های شدیداً آهکی استان فارس

مقایسه روش های مختلف مصرف عناصر کم مصرف و سولفات منیزیم برافزایش عملکرد و بهبود کیفی گندم آبی در استان های مختلف ایران

اثر عناصر ریزمغذی برافزایش عملکرد و تعیین حد بحرانی آنها در خاک های تحت کشت گندم آبی ایران

تاثیر روش و زمان کاربرد سولفات منیزیم و عناصر غذایی کم مصرف برعملکرد و کیفیت گندم آبی

ارزیابی مقاومت ارقام ولاینهای پیشرفته گندم دیم نسبت به بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم  common Buntدرمناطق مختلف دیم کشور

ارزیابی مقاومت لاینهای گندم دیم کاندید معرفی نسبت به نژادهی سیاهک پنهان معمولی گندم در مناطق مختلف کشور

ارزیابی عکس العمل ژنوتیپهای پیشرفته گندم آبی نسبت به سیاهک پنهان معمولی گندم

بررسی مقاومت ارقام در آزمایشات مقایسه عملکرد پیشرفته هم اقلیم (  ERWYT79) نسبت به سیاهک پنهان معمولی گندم

بررسی مقاومت درآزمایشات مقایسه عملکرد پیشرفته هم اقلیم ( ARWYT )گندم نسبت به سیاهک پنهان معمولی گندم Common bunt با عامل Tilletia laevis

بررسی مقاومت ارقام درآزمایشات یکنواخت سازگاری گندمهای امیدبخش هم اقلیم نسبت به سیاهک پنهان معمولی گندم

آزمایش ومقایسه اثرچندقارچ کش جدید علیه بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم به طریقه ضدعفونی بذر

شناسایی، ارزیابی خلوص و وجود بیوتیپ ها درگندم های نان تجاری درحال کشت دراقلیم های مختلف ایران، با استفاده از نشانگرهای گلیادین ها

ارزیابی ژنوتیپهای گندم در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی ناحیه ای برای اقیلم گرم جنوب کشور

 بررسی لاینهای امیدبخش گندم درآزمایش های یکنواخت سراسری ( ERWYT-79) درمناطق گرم جنوب

 ارزیابی ژنوتیپهای گندم نان درآزمایشات مقایسه عملکرد پیشرفته ( ARWYT-Z2 ) برای اقلیم گرم جنوب کشور ( Zone-2)

دو رگ گیری بین ژنوتیپهای گندم با هدف تأمین جرم پلاسم برای مناطق گرم جنوب کشور

ارزیابی ژنوتیپهای گندم درآزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی ناحیه ای (prwyt-z2) برای اقلیم گرم جنوب کشور

ارزیابی ژنوتیپهای گندم نان درآزمایشات مقایسه عملکرد پیشرفته ( ARWYT-Z2 ) برای اقلیم گرم جنوب کشور ( Zone-2)

دو رگ گیری بین ژنوتیپهای گندم با هدف تأمین جرم پلاسم برای مناطق گرم جنوب کشور

بررسی صفات کمی وکیفی ارقام ولاینهای گندم دوروم درآزمایشات مقایسه عملکرد

بررسی اثرات فواصل خطوط وتراکم بوته برعملکرد کمی وکیفی گندم پیشرفته نان رقم شیراز

بررسی اثرات فواصل خطوط وتراکم بوته برعملکرد کمی وکیفی گندم پیشرفته نان رقم پیشتاز بررسی ، احیاء ونگهداری منابع ژنتیکی گندم ( کلکسیون بخش تحقیقات غلات) بررسی تاثیرتاریخ کاشت وتراکم بذر برعملکرد دانه گندم 5-75-c درمنطقه زنجان

مقایسه تاثیرافزودنی های مجاز بر ویژگیهای رئولوژیک خمیر

بررسی اثرات وعوامل آماده سازی براندازه ذرات آرد، جذب آب وخصوصیات مکانیکی خمیر

بررسی ارتباط بین سختی دانه گندم، مقدار پنتوزن ها وخواص کیفی نان درارقام جدید اصلاح شده

تعیین نرخ بازده سرمایه گذاری درتحقیقات ارقام مختلف غلات آبی ( گندم نان وجو)

اتیولوژی وشناسایی تکمیلی گونه های سپتوریا روی گندم با توجه به احتمال وجود Stagonospora spp. وارزیابی مقاومت نسبی لاین های گندم نسبت به عامل سپوریوز

مطالعه رابطه ترکیبات الکتروفورزی پروتیین های ذخیره بذر، خواص کیفی آرد و پخت ماکارونی درارقام ولاین های پیشرفته گندم دوروم

بررسی پایداری عملکرد دانه وشاخص برداشت ، صفات مورفو-فیزیولوژیک ژنوتیپ های امید بخش زمستانه وبهاره- پاییز گندم درمناطق سرد

بررسی مقدماتی عملکرد لاینهای پیشرفته گندم نان درشرایط معمولی وکم آبیاری

بررسی اثرات تاریخ کاشت وتراکم بوته درگندم نان لاین امیدبخش75-7-m( پیشتاز )

بررسی اثرات تاریخ کاشت وتراکم بوته درگندم پیشرفته نان رقم 10-75-m با تأکید برتجزیه وتحلیل مراحل اصلی رشد

منبع:http://www.iranwheat.ir/

برای مصالب بیشتر با ۰۹۳۶۹۸۲۴۴۸۸ پیامک بزنید

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد