X
تبلیغات
رایتل


۱- گل‌ را  اثر روی‌ تو گلپوش‌ کند
 
جان‌ را سخن‌ خوب‌ تو مدهوش‌ کند
 
دربارة‌ بیت‌ فوق، همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ........ نادرست‌ است‌. بیت‌ ..... دارد. ١ پنج‌ اسم‌  - یک‌ صفت‌ ٢  چهار ضمیر - دو فعل‌ مرکب‌ ٣ سه‌ صفت‌ - دو ضمیر ٤ دو ضمیر - چهار اسم‌


٢- در کدام‌ گزینه‌، جزء پیشین‌ «می‌ مفهوم‌ تاکید دارد ؟١ می‌نرود٢ می‌آموز ٣ می‌بگفت‌ ٤ می‌نوشته‌ است‌


٣- در همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ... حذف‌ حروف‌ اضافه‌ مشاهده‌ می‌شود.
1 -
درون‌ را نیز در معنی‌ چنان‌ دار     که‌ خجلت‌ ناردت‌ گرشد پدیدار.
 2 -
قافیه‌ اندیشم‌ و دلدار من‌     گویدم‌ مندیش‌ جز دیدار من‌.
 3-
بیان‌ شوق چه‌ حاجت‌ که‌ سوز آتش‌ دل‌     توان‌ شناخت‌ ز سوزی‌ که‌ در سخن‌ باشد.
 4 -
هرکسی‌ از خانه‌اش‌ عیبی‌ گرفت‌     این‌ ز خردی‌ و کجی‌ و آن‌ کم‌ و کاست‌ ١  (2،3و4)٢  (2،3)٣  (فقط‌ 2) ٤  (1و4)


٤- هیچ‌ گزینه‌ای‌ جز گزینة‌ ..... فاقد «قید» نیست‌. ١ مگر این‌ پنج‌ روز دریابی‌. ٢ کنونت‌ که‌ امکان‌ گفتار هست‌، ....٣ هر دم‌ از عمر می‌رود نفسی‌ ٤ دوستی‌ را نشاید این‌ غدار


٥- در هیچ‌ گزینه‌ای‌ جز گزینة‌ ..... غلط‌ املایی‌ دیده‌ نمی‌شود.١ عوالم‌ سروری‌ ٢ حب‌ و بعض‌٣ روح‌ منزه‌ ٤ الحاح‌ و اصرار


٦- همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ .........ترکیب‌ وصفی‌ هستند. ١ موسم‌ خزان‌ ٢ نخل‌ باسق‌ ٣ فرش‌ زمرّدین‌ ٤ ابر بهاره‌  


٧-  با توجه‌ به‌ مفهوم‌ مصراع‌ «لای‌ این‌ شب‌ بوها، پای‌ آن‌ کاج‌ بلند» چه‌ رابطه‌ معنوی‌ برقرار شده‌ است‌؟١ تشابه‌ ٢ مراعات‌ نظیر ٣ کنایه‌ ٤ تضاد


٨- کدام‌ گزینه‌، از مفهوم‌ "دانا چو طلبه‌ عطار است‌، خاموش‌ و هنرنمای‌ و نادان‌ چو طبل‌ غازی‌، بلند آواز و  میان‌ تهی‌" دریافت‌  نمی‌شود؟١ فضل‌ و هنر دانا، پوشیده‌ نمی‌ماند.٢ فرد نادان‌، داعیه‌دار است‌.٣ نادان‌ را فریاد رسی‌ نیست‌.٤ آدم‌ دانا، فروتن‌ است‌.


٩- دربارة‌ بیت‌ زیر، همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ....... نادرست‌ نیستند.
 
تنم‌ گر بسوزی‌، به‌ تیرم‌ بدوزی‌      جداسازی‌ این‌ خصم‌ سراز تن‌ من‌ ١ از چهار جمله‌ ترتیب‌ یافته‌ است‌ و سه‌ مفعول‌ دارد. ٢ یک‌ منادا دارد و مجموعاً عبارتی‌ است‌ مرکب‌ ٣ همه‌، جمله‌های‌ پیرو هستند و فعل‌ مصراع‌ دوم‌ مرکب‌ است‌. ٤ دو متمم‌ دارد و سه‌ فعل‌ متعدی‌


١٠- معنی‌ کدام‌ کلمه‌ از کلمه‌ های‌ دیگر دور است‌ ؟١ ادویه‌ ٢ اشربه‌ ٣ اعزه‌ ٤ امتعه‌


١١-  چین‌ و شکنی‌ که‌ به‌ واسطه‌ خشم‌ به‌ چهره‌ و ابرو و پیشانی‌ افتد معنی‌ کدام‌ گزینه‌ است‌ ؟١ آرنگ‌ ٢ آژند ٣ آژنگ‌ ٤ ارغند


١٢- در مصراع‌ «چنان‌ هشیار می‌خوابد که‌ بیدار است‌ پنداری‌» کلمه‌ (پنداری‌) چیست‌؟١ قید تاکید٢ قید تشبیه‌ ٣ ماضی‌ استمراری‌ ٤ ماضی‌ نقلی‌


١٣-  بیت‌ زیر ازچند جمله‌ ترتیب‌ یافته‌ است‌ ؟١ چهار جمله‌ ٢  سه‌ جمله‌  ٣ پنج‌ جمله‌ ٤ شش‌ جمله 


١٤- املای‌ همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ....... با توجه‌ به‌ معنی‌ غلط‌ است‌. ١ ضلال‌: سایبان‌ ٢ تعویل‌: تعبیر ٣ عذلت‌: گوشه‌ نشینی‌ ٤ اکتساب‌ ثواب‌: کسب‌ پاداش‌


١٥-  همه‌ آثار زیر، بجز ...... از «لامارتین‌» است‌. ١ تخیلات‌ شاعرانه‌ ٢   تفکر نو ٣ سه‌ تفنگدار٤ سفر شرق


١٦- همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ .............. همگون‌ هستند. ١ نکوهش‌ ٢ روش‌ ٣ پوزش‌ ٤ کُرنش‌


١٧- معنی‌ کدام‌ گزینه‌ نادرست‌ است‌ ؟١ چراغ‌ برکردن‌: بلندکردن‌ چراغ‌ ٢ طاق نیلوفری‌: استعاره‌ به‌ آسمان‌ ٣ مظاهرت‌: پشتیبانی‌ کردن‌ ٤ فطرت‌: آفرینش‌


١٨- همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ... اسم‌ مشتق‌ فارسی‌ هستند. ١ ساختمان‌ ٢ سازمان‌ ٣ راندمان‌ ٤ زایمان‌


١٩- کتاب‌ شهادت‌ نوشته‌ کیست‌ ؟١ استاد مطهری‌٢ دکتر علی‌ شریعتی‌ ٣ محمدرضا حکیمی‌٤ حسین‌ رزمجو


٢٠- "مکن‌ نماز بر هیچ‌ کس‌ که‌ هیچ‌ نکرد" یعنی‌١ اظهار بندگی‌ و اطاعت‌ از فرومایه‌ای‌ مکن‌ که‌ در عمر خویش‌ کاری‌ انجام‌ نداد.٢ اظهار خوشحالی‌ و رضایت‌ از فرومایه‌ای‌ مکن‌ که‌ هیچ‌ کاری‌ برای‌ تو انجام‌ نداد. ٣ اظهار حقارت‌ و اطاعت‌ در هیچ‌ جایی‌ مکن‌ که‌ فرومایه‌ای‌ در آن‌ جا حاضر باشد.٤  اظهار بندگی‌ و اطاعت‌ از آدم‌ کوچکی‌ مکن‌ که‌ در عمر خویش‌ فرومایه‌ و کوچک‌ بوده‌ است‌.


٢١- در همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ....... هر دو کلمه‌ ساختاری‌ همگون‌ دارند ؟١ سنگین‌، جُوین‌ ٢ زرین‌، چوبین‌٣ وزین‌، سیمین‌ ٤ سفالین‌، رنگین‌


٢٢- «استعاره‌ و تشبیه‌ » را در کدام‌ علم‌ بررسی‌ می‌کنند؟١ بیان‌ ٢ معانی‌ ٣ بدیع‌ ٤ عروض‌


٢٣- لهب‌ یعنی‌: ١ حزن‌ و اندوه‌٢ زمین‌ کنده‌ ٣ شوخی‌ و بازی‌ ٤ شعله‌ آتش‌


٢٤- استعمال‌ کدام‌ پسوند با همه‌ کلمه‌های‌(بو، ده‌، تاک‌، هنر) گل‌ مناسب‌ و معمول‌ است‌؟١ زار٢ ستان‌٣ کده‌ ٤ گاه‌


٢٥- همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ....... از لحاظ‌ دستوری‌ درست‌ هستند. ١ ارزیده‌ شد ٢ انداخته‌ می‌شد ٣ بخشیده‌ خواهد شد ٤ آفریده‌ شده‌ باشد  


٢٦- شخصیت‌های‌ مذکور در همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ....... هم‌ عصرند. ١ ابوالمعالی‌ نصراله‌ منشی‌ ٢ شیخ‌ مصلح‌ الدین‌ سعدی‌ ٣ جلال‌ الدین‌ مولوی‌٤ خواجه‌ نصیرالدین‌ توسی‌


٢٧- مقصود شاعر از «سیاووش‌ را کرد باید درست‌» چیست‌؟١ سیاووش‌ را باید به‌ گناه‌ خود متوجه‌ کرد. ٢ سیاووش‌ باید بی‌ گناهی‌ خود را ثابت‌ کند. ٣ سیاووش‌ را باید از این‌ کار بازداشت‌. ٤ سیاووش‌ را باید نابود کرد.


٢٨- همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ........ می‌توانند با ارزش‌ «قید مرکب‌ و مشترک‌» به‌ کار بروند. ١ آهسته‌ ٢ پیوسته‌ ٣ خسته‌ ٤ گسسته‌


٢٩- همه‌ آثار زیر، بجز...، جزو منظومه‌های‌ حماسی‌ طبیعی‌ و ملی‌ است‌. ١ انِه‌اید ٢ رامایانا ٣ گرشاسب‌ نامه‌٤ مهابهارت‌


٣٠- در همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ...... تعداد جمله‌ درست‌ بیان‌ شده‌ است‌. ١ غرض‌ کسی‌ که‌ ز دنیا و آرزوهایش‌          برای‌ خاطر من‌ دل‌ برید، مادر بود. = 2جمله‌ ٢ اشجار گونه‌ گون‌ وشکفته‌ میانشان‌          گلهای‌ سیب‌ و آلوو آبی‌ و آمرود = 2 جمله‌  ٣   سخندان‌ پرورده‌، پیرکهن‌        بیندیشد آنگه‌ بگوید سخن‌ = 2 جمله‌ ٤  به‌ چه‌ کار آیدت‌ جهانداری‌        مردنت‌ به‌ که‌ مردم‌ آزاری‌ = 2 جمله‌


٣١- همة‌ گزینه‌ها، جز گزینة‌ ...... از لحاظ‌ دستوری‌ درست‌ هستند: ١ ارزیده‌ شد. ٢ انداخته‌ می‌شد. ٣ بخشیده‌ خواهد شد. ٤   آفریده‌ شده‌ باشد .


٣٢-  ان‌ قدر لجوج‌ است‌ که‌ حتی‌ از یک‌....ساعتها دفاع‌ می‌کند ١ عقیده‌ شخصی‌ ٢ فکرغلط‌ ٣ نظریه‌ جدید٤ سنت‌ قدیمی‌


٣٣- همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ..... همگون‌ هستند ١ خریف‌ ٢ جزم‌ ٣ عزت‌ ٤ خوید


٣٤-  کدام‌ کلمه‌ «مرکب‌» است‌ ؟١ لابد ٢ لابه‌ ٣ لامع‌٤ لاغر


٣٥- دیده‌ از دیدار آفرینش‌ فروبستن‌ کنایه‌ از چیست‌؟١ کوری‌ ٢ مردن‌ ٣ بی‌ توجهی‌ به‌ خلقت‌ ٤   بی‌ اعتنایی‌ به‌ مادیات‌


٣٦- معنی‌ کدام‌ کلمه‌ با کلمات‌ دیگر متفاوت‌ است‌؟١ بوجود آمدن‌٢ جوانه‌ زدن‌ ٣ نشأت‌ گرفتن‌ ٤ پیدا شدن‌


٣٧- هیچ‌ گزینه‌ای‌ جز گزینة‌ ..... فاقد «قید» نیست‌. ١ فکر این‌ پنج‌ روز دریابی‌ ٢ کنونت‌ که‌ امکان‌ گفتار هست‌ ٣ هردم‌ از عمر می‌رود نفسی‌ ٤ دوستی‌ را نشاید این‌ غدار


٣٨- ماضی‌ استمراری‌ رفتن‌ کدام‌ است‌ ؟١ خواهم‌ رفت‌ ٢ می‌روم‌ ٣ می‌رفتم‌ ٤ بروم‌


٣٩- همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ........ با هم‌ شباهتی‌ دارند. ١ هرج‌ و مرج‌ ٢ پند و قند٣ ساخت‌ و پاخت‌ ٤ چرند وپرند


٤٠- در مصراع‌ «اگر پای‌ در دامن‌ آری‌ چو کوه‌» چه‌ صنعتی‌ به‌ کار رفته‌ است‌ ؟١ کنایه‌ ٢ ایهام‌ ٣ تضاد ٤ مراعات‌ نظیر


٤١- همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ..... جمله‌ «اسنادی‌» هستند. ١ در کیفر فلک‌ غلط‌ و اشتباه‌ نیست‌ ٢ میدان‌ همه‌ است‌ جهان‌، خوابگاه‌ نیست‌ ٣ یغماگر است‌ چون‌ توکسی‌، پادشاه‌ نیست‌. ٤ تحقیق‌ حال‌ گوشه‌ نشینان‌ گناه‌ نیست‌


٤٢- همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ...... درست‌ هستند: ١ شؤونات‌ ٢ فضولات‌ ٣ وجوهات‌ ٤ جواهرات‌


٤٣-  در همه‌ گزینه‌ها جزگزینة‌ ...... ضمایر «م‌» همگونی‌ دارند.١ نور خورشیدم‌ فتاده‌ بر شما٢ مهر است‌ بر دهانم‌ وافغانم‌ آرزوست‌ ٣ به‌ گوش‌ آمدم‌ نالة‌ دردناک‌ ٤ باشد هزار کینه‌ به‌ دل‌ زین‌ دو کافرم‌


٤٤- املای‌ کدام‌ کلمه‌ به‌ معنای‌ «راست‌ دینان‌» صحیح‌ است‌ ؟١ هنفاء ٢ هنفاع‌ ٣ حنفاع‌ ٤ حنفاء


٤٥-  املای‌ همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ....... با توجه‌ به‌ معنی‌ آنها درست‌ است‌. ١ قرین‌: یارو همنشین‌ ٢ لحن‌: آواز ٣ ابهت‌: شکوه‌ و بزرگی‌ ٤ ساقری‌: تیماج‌  


٤٦- همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ......... «اسم‌ جامد» هستند. ١ چایمان‌ ٢ میهمان‌ ٣ دودمان‌ ٤ خانمان‌


٤٧- در جمله‌ «نگاه‌های‌ اسیرم‌ را همچون‌ پروانه‌های‌ شوق در این‌ مزرع‌ سبز آن‌ دوست‌ شاعرم‌ رها می‌کنم‌»  به‌ ترتیب‌ چند صفت‌ و چند مضاف‌ الیه‌ وجود دارد؟١ پنج‌، چهار ٢ چهار ،پنج‌٣ چهار،سه‌ ٤ سه‌ ،چهار


٤٨- معنی‌ «درروید» در عبارت‌ « در روید ووی‌ را به‌ مسایل‌ تجربه‌ کنید» چیست‌ ؟١ پراکنده‌ شوید ٢ فرار کنید ٣ داخل‌ کنید ٤   وارد شوید


٤٩-  ههم‌ گزینه‌ها جز گزینه‌ .... از جهتی‌ مشا هب ت‌ دارند.١ حیاط‌ بزرگ٢ طعام‌ شور٣  طریق‌ دراز ٤ طبلة‌ کوچک‌


٥٠-  همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ......... جملة‌ «اسمیه‌» هستند.١ همه‌ آفریده‌ است‌ بالاو پست‌. ٢  یا مَلَک‌ در صورت‌ آدم‌ پدیدار آمده‌ است‌. ٣  برآن‌ بنده‌ حق‌ نیکوی‌ خواسته‌ است‌. ٤ عالم‌ متهاون‌ سوار خفته‌ است‌.

منبع بازارکار

برای دریافت پاسخ اینجا کلیک کنید

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد